Hỗ trợ thanh thiếu nhiTin Ảnh & Videos

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

150

Nghị quyết 68-NQ/CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19! Thành đoàn Hà Nội cũng đã có công văn đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tuyên truyền, phối hợp triển khai các chính sách này.

Admin

Trả lời